Odpady

Zabezpečujeme zber, vývoz a zneškodnenie odpadov, ako aj druhotné zhodnotenie odpadov pre subjekty štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby KUKA vozidlami s objemom 15 cbm – 21 cbm a reťazovými nakladačmi s VOK kontajnermi 7cbm.

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie problémov so zneškodnením kuchynského odpadu v  regióne Kysuce.

VÝZVY:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru – kontajnery

Výzva na predkladanie ponúk 2022

Príloha č. 3 k výzve 2022

Výzva na predkladanie ponúk_CA-Cargo